Javaslat szakmai segítségnyújtás kérésére a Kormányhivataltól

Tisztelt Olvasóink, Barátaink!

Az alábbi előterjesztéssel éltünk a Képviselő-testület felé.

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. június 22. napján meg tartott rendes nyílt ülésén a 8. napirendi pont keretében „A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, munkaviszonyának azonnali hatályú felmondása” tárgyú,  156/2022., 156/2-6/2022. számú előterjesztés tárgyalása során számos döntést hozott.

E döntések egyike volt a 246/2022. (VI.22.) számú határozat, amely szerint „Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencváros Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a 2. sz. melléklet szerint a kerületi újság főszerkesztői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírásról és a pályáztatást legkésőbb 2022. augusztus 31-ig bonyolítsa le. Határidő: 2022. június 22. Felelős: Baranyi Krisztina polgármester”

Ugyanezen napirendi pont keretében hozta meg a Képviselő-testület a 250/2022. (VI.22.) számú és a 252/2022. (VI.22.) számú határozatait az alábbiak szerint:

250/2022. (VI.22.) sz. határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza, Hoffmann Györgyöt (szül.: …………………) a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával 2022. december 31. napjáig, önálló cégjegyzés mellett. A társaság ügyvezetői feladatait Hoffmann György megbízási jogviszonyban látja el, havi bruttó 650.000 Ft megbízási díjért. A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírásról és a ferencvárosi média működtetésének felülvizsgálatáról, a Képviselő-testület legkésőbb a 2022. októberi rendes testületi ülésén dönt. Határidő: 2022. június 23. Határidő: 2022. október (pályázati kiírás) Felelős: Baranyi Krisztina polgármester”

252/2022. (VI.22.) sz. határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencváros Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a mindenkori kerületi újság terjesztésének gyűjtőpontos rendszerre történő átállására. Határidő: 2022. december 31. Felelős: Média Nonprofit Kft. ügyvezetője

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Ferencváros Média Nonprofit Kft. cégstruktúrájának átalakítására a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot úgy, hogy Vágvölgyi B. András megbízásával tartalomfejlesztési igazgató pozíciót hoz létre. Határidő: soron következő rendes képviselő-testületi ülés Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencváros Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a 2. sz. melléklet szerint a kerületi újság főszerkesztői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírásról és a pályáztatást legkésőbb 2022. augusztus 31-ig bonyolítsa le. Határidő: 2022. szeptember 30. Felelős: Baranyi Krisztina polgármester”

Baranyi Krisztina polgármester 2022. június 24. napján keltezett, 172/2022. számon iktatott, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68.§ (1) bekezdésére alapított vétója, majd pedig a 2022. június 27. napján keltezett, 172/2/2022. számon iktatott, „Módosító indítvány a Képviselő-testület 250/2022. (VI.22.) számú és 252/2022. (VI.22.) számú határozatai újra tárgyalásához” tárgymegjelölésű előterjesztésében a 250/2022. (VI.22.) számú és a 252/2022. (VI.22.) számú képviselő-testületi határozatokat az Önkormányzat érdekeit sértőnek minősítve kezdeményezte a döntések ismételt tárgyalását.

A 172/2/2022. számon iktatott előterjesztés (a továbbiakban: polgármesteri vétó) indokolása szerint a 252/2022. (VI.22.) számú képviselő-testületi határozat egyrészt azért sérti az Önkormányzat érdekeit, mert a Képviselő-testület a tartalomfejlesztési igazgatói pozíció létrehozásával egy „célszerűtlen, tisztázatlan feladatkörű pozíciót hozott létre, ezzel az amúgy is feszített költségvetésű cég pénzügyi helyzetét indokolatlanul tovább nehezítve,” másrészt azért, mert „a döntést úgy hozta meg a képviselő-testület, hogy nem tisztázta, mi lenne a tartalomfejlesztési igazgató és a főszerkesztő viszonya, munkamegosztása.” A polgármesteri vétó az indokolása szerint „az ügyvezető, a főszerkesztői valamint a 9tv szerkesztői pozíció mellett, indokolatlan egy új, vezetői munkakör létrehozása.”

A polgármesteri vétóban Baranyi Krisztina arra kérte a Képviselő-testületet, hogy „tárgyalja újra a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. átmeneti ügyvezető személyének kérdését, és olyan személyt bízzon meg az ügyvezetői feladatok átmeneti ellátására, akire vonatkozóan kellő ismerettel rendelkezik arra, vonatkozóan, hogy az átmeneti időszakban zökkenőmentesen képes ellátni az ügyvezetői feladatokat.”

A polgármesteri vétó indokolása nem tért ki arra, hogy a 252/2022. (VI.22.) számú képviselő-testületi határozat 3. pontja miért és mennyiben sérti az Önkormányzat érdekeit.

A polgármesteri vétó nem érintette a Képviselő-testület 246/2022. (VI.22.) számú határozatát.

Ennek ellenére Baranyi Krisztina több alkalommal, így a Képviselő-testület 2022. október 13. napján tartott ülésén is akként nyilatkozott, hogy „megvétóztam a főszerkesztői pályázatot, sőt, az volt az egész vétóemelés oka.” Vagyis a 250/2022. (VI.22.) számú és a 252/2022. (VI.22.) számú határozatokkal szemben emelt vétója – álláspontja szerint – „kiterjed” a 246/2022. (VI.22.) számú határozatra is.

Ezzel szemben sem a formális logika törvényei, sem a magyar nyelv szabályai alapján nem világos, hogy Baranyi Krisztina mire alapozza e „kiterjesztő” jogértelmezését.

Mind a 2022. június 24. napján keltezett, 172/2022. számon iktatott, a Mötv. 68.§ (1) bekezdésére alapított vétója, mind a 2022. június 27. napján keltezett, 172/2/2022. számon iktatott előterjesztése kifejezetten és kizárólag a 250/2022. (VI.22.) számú és a 252/2022. (VI.22.) számú határozatok kapcsán jelezte az önkormányzati érdek sérelmét.

Kellő alapossággal végigolvasva a polgármesteri vétó indokolását, egyértelmű az is, hogy Baranyi Krisztinát a 252/2022. (VI.22.) számú képviselő-testületi határozat 3. pontjában foglaltakkal kapcsolatosan nem a közérdek, hanem Vágvölgyi B. András magánérdeke vezérelte: a polgármesteri vétó indokolása szerint ugyanis „Vágvölgyi B. András nyilatkozata szerint, a főszerkesztői pozíciót kívánja továbbra is betölteni.” Legjobb tudomásom szerint Vágvölgyi B. András óhaja nem minősül közérdeknek.

Mégis e magánérdekre alapozta Baranyi Krisztina a polgármesteri vétóban előterjesztett határozati javaslat 5. pontját, amelynek elfogadása esetén a Képviselő-testület felkérte volna az ügyvezetőt, hogy „folytasson egyeztetést Vágvölgyi B. Andrással a 9 Magazin főszerkesztői pozíciójába történő visszahelyezéséről, valamint a munkaügyi per megszüntetéséről.”

Visszakanyarodva a hatályos magyar jogrendhez, a Mötv. 68.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerint, „Amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben – a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a 70. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével – egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt.”

A helyzet egyértelmű: azt a döntést nem lehet végrehajtani, amelyet a polgármester a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tart. Baranyi Krisztina két ilyen döntést jelölt meg a polgármesteri vétójában: a 250/2022. (VI.22.) számú és a 252/2022. (VI.22.) számú határozatokat.

A 246/2022. (VI.22.) számú határozat kapcsán Baranyi Krisztina – bármennyiszer mondja is el ennek az ellenkezőjét – nem jelezte az önkormányzati érdek sérelmét. Ebből következően a 246/2022. (VI.22.) számú határozat végrehajtandó, a végrehajtás felelőse a polgármester.

A Mötv. 133.§ (3) bekezdése alapján a kormányhivatal szakmai segítséget nyújt az érintett részére az általa alkalmazandó jogszabályok tartalmával összefüggésben az érintett jogszerű működése céljából. A Mötv. 132. § (2) bekezdése alapján érintett alatt a helyi önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke, társulása és jegyzője értendő.

E rendelkezésekre figyelemmel javaslom, hogy a Képviselő-testület – az alábbi határozati javaslat elfogadásával – kérje Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai segítségnyújtását a Mötv. 68.§ (1) bekezdésének értelmezését illetően a Képviselő-testület 2022. június 22. napján megtartott ülésén a 8. napirendi pont keretében „A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, munkaviszonyának azonnali hatályú felmondása” tárgyú,  156/2022., 156/2-6/2022. számú előterjesztés tárgyalása során meghozott döntéseket és a polgármester által a 250/2022. (VI.22.) számú és a 252/2022. (VI.22.) számú határozatokkal szemben emelt vétót érintően, különös tekintettel a vétóval nem érintett 246/2022. (VI.22.) számú határozat hatályosságának kérdésére.

Budapest, 2022. november 4.

Deutsch László

önkormányzati képviselő

Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület (FLE)

 

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

  1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133.§ (3) bekezdése alapján Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai segítségnyújtását kéri a Mötv. 68.§ (1) bekezdésének értelmezését illetően a Képviselő-testület 2022. június 22. napján megtartott ülésén a 8. napirendi pont keretében „A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, munkaviszonyának azonnali hatályú felmondása” tárgyú, 156/2022., 156/2-6/2022. számú előterjesztés tárgyalása során meghozott döntéseket és a polgármester 2022. június 24. napján keltezett, 172/2022. számon iktatott, a Mötv. 68.§ (1) bekezdésére alapított vétóját, majd pedig a 2022. június 27. napján keltezett, 172/2/2022. számon iktatott, „Módosító indítvány a Képviselő-testület 250/2022. (VI.22.) számú és 252/2022. (VI.22.) számú határozatai újra tárgyalásához” tárgymegjelölésű előterjesztésében a 250/2022. (VI.22.) számú és a 252/2022. (VI.22.) számú képviselő-testületi határozatok ismételt tárgyalására irányuló kezdeményezését érintően, különös tekintettel a 246/2022. (VI.22.) számú határozat hatályosságának kérdésére;

 

  1. felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 1. pontban foglalt kezdeményezését küldje meg dr. Sára Botond, a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispán részére.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2022. november 30.