Önkormányzati SzMSz módosítási javaslat

Benyújtottuk a legújabb javaslatunkat, melyben a Polgármester bokros teendőit könnyítenénk meg, rendet téve a nevek és teendők között.

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X. 11.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szabályozza többek között az egyes önkormányzati feladatok ellátásának rendjét, azaz mely feladatok tartoznak a Képviselőtestület, vagy annak bizottsága és melyek a Polgármester közvetlen döntési kompetenciájába.

Az SzMSz. 2.§. (1).bek. kimondja: „Az önkormányzati feladatok és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.”

A 3. §.(4).bek szerint: „A Képviselő-testület – törvényben meghatározott kivételekkel – hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.”

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a Polgármester széleskörű döntési jogosultságokkal rendelkezik a közbeszerzési ügyekben.

Az SzMSz. 47.§.(4).bek.szerint:

(4) *  A polgármester közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatai:
a) jóváhagyja és aláírja az Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosításait a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett
b) jóváhagyja és aláírja az éves statisztikai összegezést,
c) dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról,
d) létrehozza a Bírálóbizottságot és dönt annak összetételéről,
e) dönt az eljárást megindító felhívás módosításáról vagy visszavonásáról
f) dönt a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő kizárásáról,
g) dönt a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánításáról,
h) dönt a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné, valamint a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat érvényessé nyilvánításáról,
i) a közbeszerzési eljárás eredményességéről vagy eredménytelenségéről,
j) dönt az írásbeli összegzés tartalmának a döntést érintő esetleges és szükséges módosításáról,
k) dönt a közbeszerzési eljárásban a határidők módosításáról,
l) dönt a közbeszerzési eljárás eredményéről,
m) dönt a szerződés módosításáról.

Javaslom, hogy fenti jogosítványok közül az alábbiakat tegyük a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe – mely nevével ellentétben jelenleg semmilyen közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatot nem lát el- és egyúttal az SzMSz. rendelet 6.sz. melléklet 5. pontját ezekkel a feladatokkal egészítsük ki.

5. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottág

.

k) közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatai
ka) dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról,
kb) létrehozza a Bírálóbizottságot és dönt annak összetételéről,
kc) dönt az eljárást megindító felhívás módosításáról vagy visszavonásáról
kd) dönt a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő kizárásáról,
ke) dönt a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánításáról,
kf) dönt a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné, valamint a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat érvényessé nyilvánításáról,
kg) a közbeszerzési eljárás eredményességéről vagy eredménytelenségéről,
kh) dönt az írásbeli összegzés tartalmának a döntést érintő esetleges és szükséges módosításáról,
ki) dönt a közbeszerzési eljárásban a határidők módosításáról,
kj) dönt a közbeszerzési eljárás eredményéről,
kk) dönt a szerződés módosításáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni és a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2020. július 21.

Deutsch László

képviselő

FLE