Válasz a válaszra: Tájékoztatás kérésével kapcsolatban

Baranyi Krisztina

részére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Tárgy: Válasz tájékoztatás kérésével kapcsolatban

Tisztelt Baranyi Krisztina! Tisztelt Asszonyom!

Sorait olvasva örömmel nyugtázom, hogy – szemben a korábbi hónapokban tapasztalt hozzáállásával – egyre nagyobb figyelmet fordít az SZMSZ (Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete) rendelkezéseire. A válaszlevelében kifejtett jogértelmezéséhez továbbá néhány egyéb megállapításához azonban lenne néhány szavam.

1.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 32.§ (2) bekezdésének f) pontjának első fordulata alapján „az önkormányzati képviselő a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást.” Pont. Mármint: egy pont szerepel a mondat végén. Magyarán: a Mötv. – az önkormányzati képviselő jogosultságainak felsorolásában – minden további kitétel, feltétel kikötése nélkül rendelkezik úgy, hogy az önkormányzati képviselő a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást.

A helyi önkormányzatok a magasabb szintű jogszabályok keretei között alkotják meg saját rendeleteiket, amelyek nem lehetnek ellentétesek a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel. Az SZMSZ Ön által hivatkozott, indokolási kötelezettséget előíró rendelkezése – sajnálatos módon – ellentétben áll az Mötv. hivatkozott rendelkezésével, amikor sarkalatos törvényben biztosított önkormányzati képviselői jogosítvány gyakorlásának lehetőségét kívánja korlátozni. A jogszabályi hierarchiából következően a Mötv. – mint törvény – magasabb szintű jogszabály, mint egy helyi rendelet, így nem kérdés, hogy a rendelkezések ütközése esetén – attól függetlenül, hogy az SZMSZ említett rendelkezése pro forma érvényben van – mely jogszabály rendelkezése szerint kell eljárni.

Továbbá mindazon adatok – illetve az adatokat tartalmazó dokumentumok –, amelyeket a 2020. augusztus 24. napján kelt levelemben (másolatban) megküldeni kértem, közérdekű adatnak minősülnek. Ezen adatokat – mint közérdekű adatokat – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közérdekű adatigénylés előterjesztése esetén Ön bárki (!) részére, indokolás kérése nélkül (!) köteles kiadni.

Vagyis: Ön nem tett mást, mint a Ferencvárosi Önkormányzat tevékenységét érintő egyes adatok megismerésére irányuló igényem elbírálása során hátrányosan megkülönböztetett engem – mint a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének tagját – bárki mással szemben, aki közérdekű adatigényléssel – bármiféle indokolási kötelezettség nélkül – az említett adatok megismerésére terjeszt elő kérelmet.

A Mötv. 9. §-a szerint „az e törvényben meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni.”

Fentiek alapján megállapítható, hogy Ön – az SZMSZ betartásán őrködő polgármester szerepét magára öltve – valójában visszaél a jogával. Az SZMSZ említett rendelkezésére történő hivatkozással Ön nem a társadalmi rendeltetésének megfelelően gyakorolja jogait – hogy a jóhiszeműségről már ne is tegyek említést.

Amennyiben az előzőekben kifejtettek ellenére Ön mégis ragaszkodna ahhoz, hogy tájékoztatás kérésemet – az SZMSZ magasabb szintű jogszabállyal ellentétes rendelkezésének megfelelően – indokoljam, úgy indokom – hogy stílusban ne nagyon térjek el az Ön levelének hangvételétől – az, hogy: csak.

2.) Válaszlevelében Ön kifogásolta, hogy nem jelöltem meg a kért adatok, dokumentumok átadásának/megküldésének módját.

Nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy szövegértés tekintetében Ön erős kihívásokkal küszködik. Levelemben úgy fogalmaztam, hogy „szkennelt formában adják át részemre a kért dokumentumokat.” A könnyebb érthetőség kedvéért: nem azt kértem, hogy küldjék meg, hanem azt, hogy adják át. Szkennelt formátumban adatot átadni pedig arra alkalmas adathordozón lehetséges.

Amennyiben az Önkormányzat költségvetését megrendítené egy megfelelő kapacitású pendrive rendelkezésemre bocsátása, úgy erről kérem, szíveskedjék tájékoztatni, megjelölve azt is, hogy mekkora memóriával rendelkező adathordozót juttassak el Önnek a kért adatok és dokumentumok átadása érdekében.

3.) Levelem utolsó bekezdésében azt kértem, hogy szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy a veszélyhelyzet idején „milyen intézkedéseket hozott (…), ezen kívül kivel, milyen és mekkora összegű szerződéseket kötött.” Ön erre válaszul csupán annyit közölt, hogy „az ezen időszakban született határozatok, döntések mindegyikét megtalálja a kerület hivatalos weboldalán.”

Sajnálattal vagyok kénytelen ismételten megállapítani, hogy a szövegértés valóban nem az Ön erőssége, mi több, Ön ismét nem mond igazat.

Egyfelől nem felel meg a valóságnak azon állítása, miszerint az említett döntések mindegyike megtalálható a kerület hivatalos honlapján. Hogy csak egyet említsek: nem található meg a www.ferencvaros.hu oldalon azon döntés, amely arról szól, hogy a Ferencváros c. önkormányzati lap főszerkesztője a jövőben Vágvölgyi B. András. Mivel ez képviselő-testületi hatáskörbe tartozó ügy, az ez ügyben hozott polgármesteri döntésnek a többi – a veszélyhelyzet idején képviselő-testületi hatáskörben meghozott – döntés között kellene szerepelnie.

Másrészt tájékoztatást kérő levelemben nem csupán az intézkedései felől érdeklődtem, hanem afelől is, hogy a veszélyhelyzet idején Ön kivel, milyen és mekkora összegű szerződéseket kötött. Hogy a honlapon fel nem lelhető szerződések közül csak egyet említsek: Ön a Képviselő-testület 2020. július 2-án tartott rendkívüli ülésén úgy nyilatkozott, hogy a Ferencváros c. lap új főszerkesztőjével, Vágvölgyi B. Andrással 2020. június 15-től van szerződése az Önkormányzatnak. Ezt a szerződést azonban – bárhogyan is keresem – nem találom az Önkormányzat honlapján.

Mindezek alapján ismételten kérem, szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy a honlapon közzétett polgármesteri döntéseken túl milyen egyéb intézkedést illetve döntést hozott a veszélyhelyzet idején, továbbá ismételten kérem, szíveskedjék a kérésemben említett körbe tartozó, de az önkormányzati honlapon fel nem lelhető szerződésekről (is) tájékoztatást adni.

Budapest, 2020. szeptember 14.

Deutsch László

önkormányzati képviselő

Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület (FLE)