Válasz a válaszra: Folytatódik panaszunk ügye

Baloghné dr. Nagy Edit

részére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Tárgy: válasz tájékoztatásra

Tisztelt Jegyző Asszony!

Megdöbbenve és kétségbeesve olvastam levelét, amelyben magyarázatát igyekszik adni annak, hogy miért úgy alakult a válaszában említett előterjesztéseim és interpellációm sorsa, ahogyan.

Megdöbbenve, mert elképesztő mindaz, amit válasz gyanánt Ön megfogalmazott. És kétségbeesve, mert ha ilyen mértékű szakmai felkészületlenség jellemzi az egyebek mellett az Önkormányzat törvényes működéséért és a Polgármesteri Hivatal vezetéséért felelős jegyző tevékenységét, akkor nehéz idők köszöntenek Ferencvárosra.

De nézzük sorban!

A Házbizottság feladatkörének bővítésére irányuló előterjesztésem határozati javaslata kapcsán Ön azt állítja, hogy én ideiglenes bizottság felállítására tettem javaslatot, viszont a javaslat megszövegezése nem felelt meg az SZMSZ ideiglenes bizottság létrehozására, feladata meghatározására és tagjainak megválasztására vonatkozó rendelkezéseinek.

Úgy látom, mindenekelőtt szövegértési problémákat szükséges tisztázni. Nem tudom, hogy az előterjesztésem melyik mondatában olvasta Ön azt, hogy én ideiglenes bizottság létrehozására tettem (volna) javaslatot. Ilyet sehol sem olvashatott, mert ilyen javaslatot én nem tettem. Az előterjesztésemben szó szerint az szerepel: „a bizottság (mármint a módosítással érintett Házbizottság – D.L.) e feladatkörét képviselők dolgozzák ki (…) megjelölnék három képviselőtársamat: Jancsó Andreát, Gyurákovics Andreát és Csóti Zsombort.”

Szó sincs tehát egy újabb (akár csak ideiglenes) bizottság felállításáról. A javaslatom arra irányult – és aki ért magyarul, az másképp nem is értelmezhette a szöveget –, hogy a Képviselő-testület három képviselőt kérjen fel arra, hogy tegyen javaslatot a Házbizottság kibővített feladatkörére illetve eljárásrendjére. Sem a Mötv., sem az SZMSZ nem tiltja, hogy a képviselő-testület ilyen feladat elvégzésére önkormányzati képviselő(ke)t kérjen fel.

De ha még úgy is lett volna, hogy az előterjesztésem megszövegezése nem lett volna megfelelő, Önnek illetve a Polgármesteri Hivatalnak – egyebek mellett – az a dolga, hogy a képviselők munkáját – köztük az én munkámat – segítsék (az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása keretében – lásd: Mötv.). Ez a korábbi években gond nélkül működött, a képviselői előterjesztéseket a jegyző utasítására az ügyben szakértelemmel rendelkező hivatali kollégák megvizsgálták, szükség esetén észrevételeiket korrektúrával vagy módon jelezték a képviselőknek, és végül az ily módon pontosított megszövegezésű előterjesztések kerültek a Képviselő-testület elé.

Ha pedig – mint mentegetőzik – valóban annyi dolga volt a Hivatalnak augusztus végén illetve szeptember elején, hogy erre a segítő közreműködésre a meghívó kiküldéséig nem volt módja, akkor Önnek az SZMSZ 15.§ (4) bekezdés d) pontja alapján kellett volna eljárnia. A hivatkozott rendelkezés szerint „az előterjesztésnek tartalmaznia kell a jegyző törvényességi vizsgálatát igazoló kézjegyét, illetve törvényességi észrevételét.” Vagyis: Önnek rá kellett volna vezetnie az észrevételét az előterjesztés fedlapjára („Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:” szövegrészt követően), és az előterjesztést ilyen formában kellett volna a polgármesternek a meghívóval együtt kiküldenie. E megoldással nem csorbult volna sem az én előterjesztői jogosultságom, sem a Képviselő-testület hatásköre a saját napirendjének megállapítására vonatkozóan, és nem sérült volna a törvényesség sem, mivel módom lett volna – ha már a Hivatal nem segített – külső szakértelmet igénybe vennem az Ön által megfogalmazott aggály kiküszöbölése érdekében.

De mindez nem így történt: Ön – Polgármester Asszonnyal karöltve – megakadályozták, hogy egy megfelelő időben benyújtott képviselői előterjesztés napirendre vételéről a Képviselő-testület szabad belátása szerint szavazhasson, miáltal elvonták a Képviselő-testület hatáskörét.

Ugyanezt gondolom a másik előterjesztésem kapcsán Ön által kifejtettekről. Ha Ön valóban komolyan úgy ítéli meg, hogy az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői tisztségviselőinek megjelölésére nem kellően szabatos és/vagy jogszerű a „vezetők” („vezetőit”) kifejezés, akkor ebbéli álláspontját Önnek vagy az Ön által megbízott hivatali kollégának – ismét csak a korábban jól működött gyakorlat szerint, az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása keretében – jeleznie kellett volna felém, vagy pedig Önnek ez esetben is az SZMSZ 15.§ (4) bekezdés d) pontja alapján kellett volna eljárnia: rá kellett volna vezetnie az észrevételét az előterjesztés fedlapjára, és az előterjesztést ilyen formában kellett volna a polgármesternek a meghívóval együtt kiküldenie.

Figyelemmel arra, hogy az SZMSZ módosításának szándékával a Képviselő-testület időközben döntött egy ideiglenes bizottság felállításáról, csupán azt kérem Öntől, hogy – ismét csak a korábban jól működött gyakorlat szerint, az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása keretében – legyen segítségemre – személyesen vagy valamely hivatali kolléga útján – abban, hogy az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői tisztségviselőinek megválasztásával/kijelölésével kapcsolatos előterjesztésem megszövegezése megfeleljen az Ön levelében megfogalmazottaknak, s így a Képviselő-testület soron következő ülésének meghívójában szerepelhessen.

Ami az interpellációm napirendre nem tűzését illeti, Ön azt írja, hogy az Polgármester Asszony döntése nyomán nem került fel a meghívóra, mivel Polgármester Asszony az interpellációban írtak „több elemét személyiségi jogait sértőnek gondolja.” Nos, én is több elemét személyiségi jogaimat sértőnek gondolom mindannak, amit Polgármester Asszony az elmúlt csaknem egy év alatt rólam és/vagy engem érintően a nyilvánosság előtt mondott. De a személyiségi jog védelmének az eszköze nem az, hogy egy képviselői interpellációt a polgármester – csak azért, mert az neki nem tetszik – nem enged napirendre tűzni. Ezért nagy tisztelettel azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy ez ügyben tett-e törvényességi észrevételt Polgármester Asszony felé, jelezve, hogy ezen eljárása törvénysértő? Vagy csak a képviselők felé ennyire akkurátus a pontos megfogalmazásokat illetően? Vagy közülük is csupán engem ér a megtiszteltetés, hogy figyelme középpontjába kerülhettem?

Mindettől függetlenül kérem – és kérésem elutasítását vagy szabotálását képviselői jogaim gyakorlásának akadályozásaként leszek kénytelen tekinteni –, hogy mind az említett interpelláció, mind az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői tisztségviselőinek megválasztásával/kijelölésével kapcsolatos előterjesztésem – mint határidőben benyújtott indítványok, amelyek jogi-szakmai vizsgálatára a jegyzőnek elegendő idő állt rendelkezésére – szerepeljen a Képviselő-testület soron következő ülésének meghívójában.

A képviselői tájékoztatás kérés kapcsán az indokolási kötelezettség tekintetében nem osztom az álláspontját, de ez – az előzőekben részletezettek után – már tényleg nem oszt és nem szoroz. Jelzem ugyanakkor, hogy – tekintettel arra, hogy tájékoztatás kérésemben a 2019. október 13. óta az Önkormányzat által megkötött valamennyi megbízási szerződés rendelkezésemre bocsátását kértem – az adatszolgáltatást csak abban az esetben áll módomban átvenni, amennyiben Polgármester Asszony az átadott iratmásolatok tekintetében írásban teljességi nyilatkozatot bocsát rendelkezésemre, amelyben igazolja, hogy a pendrive-ra másolt dokumentumok a 2019. október 13. óta az Önkormányzat által megkötött valamennyi megbízási szerződést teljes körűen – mellékletekkel együtt – tartalmazzák.

Budapest, 2020. szeptember 30.

Deutsch László

önkormányzati képviselő

Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület (FLE)