Ígért válaszunk, jogos felháborodásunk

Baranyi Krisztina

részére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Tárgy: Válasz tájékoztatás kérésével kapcsolatban

Tisztelt Baranyi Krisztina! Tisztelt Asszonyom!

Úgy látom, megint nem jutottunk egyről a kettőre, de a hiba – sajnálatos! – nem az én „készülékemben” van. Ön vagy ismét úgy tesz, mintha nem értené, hogy mire vonatkozott a tájékoztatás kérésem, vagy valóban nem érti.

Ezért fogyatkozó türelemmel, de megismétlem: 2020. augusztus 24-i keltezésű megkeresésemben arra kértem Önt, hogy (most szó szerinti idézet következik!) „a 2019. október 13. óta az Önkormányzat által megkötött megbízási szerződéseket bocsássa rendelkezésemre különös tekintettel, de nem kizárólagosan a tanácsadói, illetve a média igénybevételével kapcsolatos megállapodásokat.”

Engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét a „különös tekintettel, de nem kizárólagosan” fordulatra. Ön ugyanis a 2020. október 20. napján küldött válaszlevele alapján épp e megfogalmazást negligálta, amikor arról tájékoztatott, hogy a kollégái összegyűjtötték és pendrive-ra mentették „a 2019. október 13. óta megkötött tanácsadói, illetve a média feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéseket,” hozzátéve, hogy a többi szerződésről – az általam kért másolatok helyett! – ilyen-olyan listákat találhatok az adathordozón.

Felszólítom, hogy hagyjon fel a képviselői jogok gyakorlását semmibe vevő, a képviselői munkát az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő módon történő teljesítésével akadályozó, és ez alapján már tételes törvényi rendelkezéseket is sértő magatartásával, és teljes körűen – teljességi nyilatkozattal igazolt módon! – bocsássa rendelkezésemre az általam kért szerződéseket!

Ami pedig a Ferencváros újság főszerkesztői megbízására vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos kérdéskört illeti, Ön ez ügyben is úgy tesz, mintha nem értené, hogy miről is van szó, de meglehet, hogy valóban nem érti.

Válaszlevelében ugyanis Ön olyasmire hivatkozik, amit senki – így én sem – vontam kétségbe: az Önkormányzat nevében Ön mint polgármester (vagy az Ön által felhatalmazott személy) vállalhat kötelezettséget. Nos, ez így is van rendjén.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-a értelmében a polgármester képviseli a képviselő-testületet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (7) bekezdése alapján a kötelezettségvállalásra jogosult személyek körét a Kormány rendeletben határozza meg. E két jogszabályi rendelkezés alapján magától értetődő az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdésének azon rendelkezése, mely szerint a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

De a gond nem itt van, és ezt Ön is tudja.

A gond ott van, hogy Ön most sem a feltett kérdésre válaszol. Egy szerződés megkötése az Önkormányzat részéről már nem a döntéshozatal, hanem a végrehajtás része; annak egyik kezdő lépése. Így teljességgel irreleváns az Ön által hivatkozott jogszabályi rendelkezés citálása, mert nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy milyen felhatalmazás alapján döntött Ön úgy, hogy képviselő-testületi döntés nélkül bárkit – a jelen esetben konkrétan Vágvölgyi B. Andrást – megbíz a Ferencváros újság főszerkesztői feladatainak ellátásával. A szerződés megkötése (aláírása) már csupán ennek a döntésnek a végrehajtása, amelyre – senki által nem vitatott módon – Önnek mint polgármesternek van jogosultsága a kötelezettségvállalásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 21a. pontja értelmében a kiadó: az a természetes vagy jogi személy, aki a sajtótermék rendszeres megjelentetése céljából a rendeltetésszerű működéshez szükséges körben a kiadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket – ha a sajtótermék alapítója és kiadója eltérő személy vagy vállalkozás, az alapítóval megkötött megállapodásban foglaltak szerint – biztosítja. A 60. pont szerint pedig a napilap és más időszaki lap egyes számai sajtóterméknek minősülnek.

A Ferencváros újság (időszaki lap) kiadója – mint azt a lap impresszuma is tartalmazza – Ferencváros Önkormányzata. Ebből következően a sajtótermék rendszeres megjelentetéséhez, kiadásához szükséges személyi feltételek biztosítása az Önkormányzat feladata. A főszerkesztő személyének meghatározása pedig – remélem, legalább ebben egyetértünk – a „szükséges személyi feltételek biztosítása” körébe tartozik.

Az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – e törvényben meghatározott kivételekkel – hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át.

Ön a Képviselő-testület 2020. július 2-án tartott rendkívüli ülésén úgy nyilatkozott – és ezt a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve is rögzíti –, hogy a lap új főszerkesztőjével, Vágvölgyi B. Andrással 2020. június 15-től van szerződése az Önkormányzatnak.

Ferencváros Önkormányzatának nincs olyan hatályos önkormányzati rendelete, amellyel a Képviselő-testület a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a Képviselő-testületet illető kiadói jogok gyakorlásával kapcsolatos hatáskörét – akár esetileg, akár általános jelleggel – a polgármesterre ruházta volna át. Ilyen önkormányzati felhatalmazás hiányában Önnek csakis a veszélyhelyzet idején fennállt rendkívüli jogrend idején volt – törvényen alapuló – felhatalmazása az egyébként képviselő-testületi hatáskörbe tartozó döntés meghozatalára, ám ez esetben e döntésnek szerepelnie kell(ett volna) a veszélyhelyzet idején a polgármester által képviselő-testületi, illetve bizottsági hatáskörbe tartozó ügyekben hozott döntések között. De ott nem szerepel(t).

Figyelemmel arra, hogy a Ferencváros újságnak sem a 2020. június 25-én megjelent XXX. évfolyam 6. számát, sem a 2020. július 27-én megjelent XXX. évfolyam 7. számát nem Vágvölgyi B. András jegyezte főszerkesztőként, az előzőekben megfogalmazott kérdéseim és észrevételeim mellett – a vonatkozó szerződés másolatának egyidejű becsatolásával – várom megtisztelő válaszát arra a kérdésre is, hogy valójában milyen feladat ellátására szólt az Önkormányzat és Vágvölgyi B. András között létrejött – az Ön állítása szerint 2020. június 15-től élő – szerződés, és mi volt az indoka annak, hogy e szerződés helyébe – vagy esetleg azzal párhuzamosan (?!) – 2020. július 15. napjával újabb megbízási szerződés köttetett az Önkormányzat és Vágvölgyi B. András között.

De függetlenül attól, hogy Önnek jogában állt-e nem a Képviselő-testület hatáskörét törvényi felhatalmazás alapján gyakorolva döntenie a főszerkesztő személyéről, vagy sem, az e döntés végrehajtása keretében a Vágvölgyi B. Andrással megkötött szerződésnek (már ha Önnek valóban olyan tiszta a keze, mint ahogyan a tavalyi választási kampányban előszeretettel hangsúlyozta) ugyanúgy ott kell(ene) szerepelnie a közzétett szerződések között.

Bízom benne, hogy a hamarosan kézhez vehető pendrive-on ezt is megtalálom.
Vagy mégsem?

Kérem a Jegyző Asszonyt, hogy az eddig beküldött előterjesztéseimet, amik nem kerültek napirendre, úgy szerkessze át, hogy a vezetésnek szalonképes legyen. Továbbá felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy tegye meg a megfelelő lépéseket, mert az Önkormányzat honlapján feltüntetett e-mail címem nem jó, továbbra is kizárólag a villamlabu@gmail.com címet használom.

Budapest, 2020. október 29.

Deutsch László
önkormányzati képviselő
Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület (FLE)