Értesítés a fővárosi Kormányhivataltól

Kedves Képviselő Társaim!

Most láthatjátok, hogy miért forszírozom, hogy a Házbizottság alakuljon át, Jogi-, ügyrendi- és etikai bizottsággá, hiszen, ha átalakulunk, az előterjesztések bejutását a képviselőtestület elé a házbizottság fogja eldönteni. Mellesleg az Mötv. nem ismeri a napirendi pontok (előterjesztések) minimalizálását és maximalizálását sem.

Kíváncsian várom a véleményeteket!

Csókolom a dolgos kezeteket!

 

Tisztelt Képviselő Úr!

Hivatkozással a testületi ülések előkészítésével kapcsolatos polgármesteri és jegyzői intézkedéseket érintő kifogásai miatt Budapest Főváros Kormányhivatalának (a továbbiakban: Kormányhivatal) törvényességi felügyeleti eljárását kezdeményező levelére, az alábbiakról tájékoztatom.

Elmondása szerint Ön az utóbbi időben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: SZMSZ) foglaltak szerint, több képviselői javaslatot tett, amelyek nem kerültek a képviselő-testület elé, annak ellenére, hogy az egyik előterjesztés elkészítéséhez aljegyzői közreműködést is igénybe vett.

A felmerült problémával összefüggésben ki kell térnem arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdése szerint a Kormányhivatal az Mötv. 132. § (2) bekezdésében meghatározott érintettek – így a polgármester, jegyző – működésének, döntéshozatali eljárásának, döntéseinek a jogszerűségét vizsgálja.

Szükséges külön is kiemelnem, hogy az Mötv. a törvényességi felügyeleti tevékenység tárgyának meghatározásakor a már meghozott önkormányzati döntések utólagos felülvizsgálatának a lehetőségét teremti meg, amely nem jelenti egyidejűleg a döntés-előkészítő dokumentumok (előterjesztések, tervezetek, a döntésre vonatkozó alternatív javaslatok) törvényességi szempontú ellenőrzését, az ülések előkészítésének, vezetésének folyamatába történő beavatkozást, illetve az ún. ügyrendi kérdésekben hozott döntések befolyásolását.

A Kormányhivatalt a számára megállapított feladat- és eszközrendszer nem jogosítja fel, hogy az önkormányzat döntéseinek a végrehajtását ellenőrizze vagy annak egyéb vonatkozásait (pl. célszerűségét) érintően véleményt nyilvánítson. Ebből következően az önkormányzat rendeleteinek, így a szervezeti és a működési rend szabályainak a betartása és betartatása – az önkormányzat autonómiájának részeként – elsődlegesen a képviselő-testület felelőssége.

Az ezen ügyekben kialakult vitahelyzetek kezelése, illetve azok jogkövetkezményeinek a megállapítása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörén kívül esik. Mindazonáltal a Kormányhivatal álláspontja szerint az önkormányzat, illetve annak szervei sem hozhatnak olyan döntést, nem alakíthatnak ki olyan gyakorlatot, amely – közvetve a választópolgárok önkormányzáshoz való jogát is sértve – megbontja a képviselők közötti jogegyenlőséget és adott esetben kizárja a képviselőket a testület munkájából. A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf. 5026/2012. számú határozata értelmében „A képviselő-testületi munkához kapcsolódik a döntés előkészítés, az ülésen való részvétel, a vitában való felszólalás, vagy a módosító indítványok benyújtása is….”, amelyben „megtestesülhet a települési képviselőnek a település egészéért vállalt felelőssége.”

Az SZMSZ 15. §-a az előterjesztésre jogosultak között említi meg az önkormányzati képviselőt is, meghatározza továbbá az előterjesztések fajtáit, illetve kötelező tartalmi elemeit; a formai követelmények, illetve a benyújtás részletes szabályainak kidolgozását azonban a polgármesterre és a jegyzőre bízza.

E szabályozáshoz, illetve felvetéseihez kötődően – a jogszerű működés biztosítása érdekében – az ülés előkészítésével, illetve az ülés vezetésével kapcsolatos jogszabályok tartalmával összefüggő szakmai iránymutatással segítettem Polgármester Asszony és Címzetes Főjegyző Asszony munkáját, amelynek a képviselő-testület tagjaival történő megismertetését is kezdeményeztem.


Budapest, – dátum a digitális aláírás szerint (2020.11.12.)
Tisztelettel:
dr. Sára Botond

Az eredeti levél itt olvasható: → SB_BP_1010_00686_2_2020

Deutsch László
FLE